Меню Рубрики

Левомицетин порошок для приготовления раствора для инъекций

 • абсцесс мозга
 • брюшной тиф, паратиф, сальмонеллез (главным образом генерализованные формы), дизентерия
 • бруцеллез
 • туляремия
 • лихорадка Ку
 • менингококковая инфекция
 • риккетсиозы (в т.ч. сыпной тиф, трахома, пятнистая лихорадка Скалистых гор)
 • паховая лимфогранулема
 • иерсиниозы
 • эрлихиоз
 • инфекции мочевыводящих путей
 • гнойная раневая инфекция
 • гнойный перитонит
 • инфекции желчевыводящих путей
 • ми абцесінде
 • іш сүзегі, паратиф, сальмонеллез (ең алдымен, жайылған түрлері), дизентерияда
 • бруцеллезде
 • туляремияда
 • Ку қызбасында
 • менингококк жұқпасында
 • риккетсиозда (соның ішінде бөртпе сүзегі, трахома, Жартасты таулар теңбілді қызбасы)
 • шап лимфогранулемасында
 • иерсиниоздарда
 • эрлихиозда
 • несеп шығару жолдарының жұқпаларында
 • іріңді жарақат жұқпасында
 • іріңді перитонитте
 • өт шығару жолдарының жұқпаларында
 • гиперчувствительность к препарату
 • угнетение костномозгового кроветворения
 • заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения)
 • острая интермиттирующая порфирия
 • дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
 • печеночная и/или почечная недостаточность
 • острые респираторные заболевания
 • дефицит уридиндифосфоглюкуроновой трансферазы
 • апластическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура, лейкопения, грануло-цитопения
 • ангина
 • период новорожденности
 • беременность и период лактации
 • препаратқа аса жоғары сезімталдық
 • сүйек кеміктік қан түзілудің бәсеңдеуі
 • тері аурулары (псориаз, экзема, зеңді зақымданулар)
 • жедел интермиттирленген порфирия
 • глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа тапшылығы
 • бауыр және/немесе бүйрек жеткіліксіздігі
 • жедел респираторлық аурулар
 • уридиндифосфоглюкурондық трансфераза тапшылығы
 • апластикалық анемия, тромбоцитопениялық пурпура, лейкопения, гранулоцитопения
 • ангина
 • жаңа туған кезең
 • жүктілік және лактация кезеңі
 • тошнота, рвота, диарея, стоматит, глоссит, раздражение слизистых оболочек рта и зева
 • дисбактериоз
 • ретикулоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритроцитопения
 • снижение остроты зрения и слуха, головная боль
 • дисбактериоз, энтероколит, нарушение функции печени
 • апластическая анемия, агранулоцитоз
 • психомоторные расстройства, депрессия, спутанность сознания, периферический неврит, неврит зрительного нерва, зрительные и слуховые галлюцинации
 • аллергические реакции: редко — кожная сыпь, ангионевротический отек, ана-филактический шок
 • прочие: вторичная грибковая инфекция, у детей до 1 года, возможно развитие кардиоваскулярного коллапса («серого» синдрома)
 • жүрек айну, құсу, диарея, стоматит, глоссит, ауыздың және аңқаның шырышты қабықтарының тітіркенуі
 • дисбактериоз
 • ретикулоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритроцитопения
 • көру және есту өткірлігінің төмендеуі, бас ауыру
 • дисбактериоз, энтероколит, бауыр функциясының бұзылуы
 • апластикалық анемия, агранулоцитоз
 • психомоторлық бұзылыстар, депрессия, сананың шатасуы, шеткергі неврит, көру жүйкесінің невриті, көру және есту арқылы елестеулер
 • аллергиялық реакциялар: сирек — тері бөртпесі, ангионевротикалық ісіну, анафилактикалық шок
 • басқалары: екіншілік зеңді жұқпа, 1 жасқа дейінгі балаларда, кардиоваскулярлық коллапс («сұр» синдром) дамуы мүмкін

Лечение Левомицетином натрия сукцинат следует проводить под контролем картины крови и функционального состояния печени и почек больного. Нельзя допускать бесконтрольного назначения Левомицетина натрия сукцинат и применения его при легких формах инфекционных процессов, особенно в детской практике. Левомицетин натрия сукцинат следует назначать только при тяжелых инфек-циях, вызванных чувствительными к нему возбудителями.

У детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет лекарственный препарат назначается только по жизненно важным показаниям. Чем младше ребенок, тем больше опасность кумуляции. Препарат токсичен, поэтому обязательные условия его назначения – строгий расчет дозы на массу тела и соблюдение режима дозирования, проведение терапевтического мониторинга, оценка функционального состояния печени, осуществление гематологического контроля до, в процессе и после лечения. Терапевтический диапазон составляет 10-25 мкг/мл. Мониторинг особенно необходим у новорожденных и пациентов с заболеваниями печени.

Левомицетин натрий сукцинатын науқастың қан көрінісін және бауыры мен бүйрегінің функционалдық жағдайын бақылаумен жүргізген жөн. Левомицетин натрий сукцинатын, әсіресе, балалар тәжірибесінде бақылаусыз тағайындауға және оны жұқпалы үдерістердің жеңіл түрлерінде қолдануға жол беруге болмайды!

Левомицетин натрий сукцинатын тек оған сезімтал қоздырғыштар туғызған ауыр жұқпалар кезінде тағайындау керек.

1 жастан бастап 3 жасқа дейінгі балаларда дәрілік препарат өмірлік маңызды көрсеткіштер бойынша тағайындалады. Сәби қанша кішкентай болса, жинақталу қауіптілігі сонша зор. Препарат уытты, сондықтан оны тағайындаудың міндетті шарты – дозаны қатаң түрде дене салмағына есептеу және дозалау режимін қадағалау, емдік мониторинг жасау, бауырдың функционалдық жағдайын бағалау, емдеуге дейін, ем үдерісінде және одан кейін гематологиялық бақылауды жүзеге асыру.

Емдік ауқымы 10-25 мкг/мл құрайды. Мониторинг жаңа туған нәрестелерде және бауыр аурулары бар емделушілерде ерекше қажет.

Внутривенно (в/в) струйно медленно или внутримышечно (в/м).

Взрослым в/в или в/м в дозе 0.5-1.0 г на инъекцию 2-3 раза в сутки. При тяжелых формах инфекций (в т.ч. при брюшном тифе, перитоните) в условиях стационара возможно повышение дозы до 3-4 г/сут. Максимальная суточная доза – 4 г.

Детям назначают под контролем концентрации препарата в сыворотке крови в зависимости от возраста: грудным детям и старше – по 12.5 мг/кг (основание) каждые 6 ч или по 25 мг/кг (основание) каждые 12 ч, при тяжелом течении инфекций (бактериемия, менингит) – до 75-100 мг/кг (основание)/сут.

Растворы готовят непосредственно перед инъекцией.

Для внутривенного введения содержимое флакона по 1 г растворяют в 5 мл 5 % и 40 % растворах глюкозы или воде для инъекций. Больным, страдающим сахарным диабетом, препарат вводят в растворе натрия хлорида 0.9 %. При внутримышечном введении объем растворителя обычно составляет 2-3 мл на 1 г антибиотика. В качестве растворителя препарата, применяемого внутримышечно, могут быть использованы 0.25-0.5 % растворы новокаина.

Көктамыр ішіне (к/і) сорғалатып баяу немесе бұлшықет ішіне. Ересектерге к/і немесе б/і инъекциядағы 0.5-1.0 г дозада тәулігіне 2-3 рет. Жұқпаның ауыр түрлерінде (соның ішінде іш сүзегі, перитонит) стационар жағдайларында дозаны тәулігіне 3-4 г дейін арттыруға болады. Ең жоғары тәуліктік дозасы – 4 г.

Балаларға қан сарысуындағы препарат концентрациясын бақылаумен жас шамасына қарай: емшектегі және одан үлкен балаларға – әр 6 сағатта 12.5 мг/кг (негіз) немесе әр 12 сағатта 25 мг/кг (негіз), жұқпаның ауыр ағымында (бактериемия, менингит) тәулігіне 75-100 мг/кг (негіз) дейін тағайындалады. Ерітінділер тікелей инъекция алдында дайындалады.

Көктамыр ішіне енгізу үшін құты ішіндегі 1 г 5 мл глюкозаның 5% және 40% ерітінділерінде немесе инъекцияға арналған суда ерітіледі. Қант диабетінен зардап шегетін науқастарға препарат 0.9% натрий хлориді ерітіндісінде енгізіледі.

Подавляет ферментную систему цитохрома Р450, поэтому при одновременном применении с фенобарбиталом, фенитоином, непрямыми антикоагулянтами отмечается ослабление метаболизма этих лекарственных средств, замедление выведения и повышение их концентрации в плазме. Снижает антибактериальный эффект пенициллинов и цефалоспоринов.

При одновременном применении с эритромицином, клиндамицином, линкомицином отмечается взаимное ослабление действия за счет того, что хлорамфеникол может вытеснять эти лекарственные средства из связанного состояния или препятствовать их связыванию с субъединицей 50S бактериальных рибосом. Одновременное назначение с лекарственными средствами, угнетающими кроветворение (сульфаниламиды, цитостатики), влияющими на обмен веществ в печени, с лучевой терапией увеличивает риск развития побочного действия.

Р450 цитохромы ферменттік жүйесін бәсеңдетеді, сондықтан фенобарбиталмен, фенитоинмен, тікелей емес антикоагулянттармен бір мезгілде қолданғанда бұл дәрілік заттар метаболизмінің әлсіреуі, шығарылуының баяулауы және олардың плазмадағы концентрациясының ұлғаюы білінеді. Пенициллиндер мен цефалоспориндердің бактерияға қарсы әсерін төмендетеді.

Эритромицинмен, клиндамицинмен, линкомицинмен бір мезгілде қолданғанда хлорамфениколдың бұл дәрілік заттарды байланысқан күйден ығыстыру немесе олардың бактериялық рибосомалардың 50S суббірлігімен байланысуын бөгеу мүмкіндігі есебінен өзара әсер әлсіреуі білінеді.

Симптомы: при передозировке возможно усиление побочных эффектов (тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, сильный зуд)

Симптомдары: артық дозалану кезінде жағымсыз әсерлері күшеюі мүмкін (жүрек айну, құсу, диарея, тері бөртпесі, қатты қышыну).

Абсорбция – 90 % (быстрая и почти полная). Биодоступность – 70 % после внутримышечного введения (в/м). Связь с белками плазмы – 50-60 %, у недо-ношенных новорожденных – 32 %. Время достижения максимальной концен-трации (ТСmax) после внутривенного введения (в/в) – 1-1.5 ч. Объем распределения – 0.6-1 л/кг.

Хорошо проникает в жидкости и ткани организма. Наибольшие его концентрации создаются в печени и почках. В желчи обнаруживается до 30 % от введенной дозы. Максимальная концентрация (Сmax) в спинномозговой жидкости (СМЖ) определяется через 4-5 ч после однократного введения внутрь и может достигать при отсутствии воспаления мозговых оболочек 21-50 % от Сmax в плазме и 45-89 % — при наличии воспаления мозговых оболочек. Проходит через плацентарный барьер, концентрации в сыворотке крови плода могут составлять 30-80 % от таковой в крови матери. Проникает в грудное молоко.

Основное количество (90 %) метаболизируется в печени. В кишечнике под влиянием кишечных бактерий гидролизуется с образованием неактивных метаболитов. Выводится в течение 24 ч почками – 90 % (путем клубочковой фильтрации – 5-10 % в неизмененном виде, путем канальцевой секреции в виде неактивных метаболитов – 80 %), через кишечник – 1-3 %. Период полувыведения препарата из плазмы (Т1/2) у взрослых – 1.5-3.5 ч, при нарушении функции почек – 3-11 ч. Т1/2 у детей от 1 мес до 16 лет – 3-6.5 ч, у новорожденных от 1 до 2 дней – 24 ч и более (особенно варьирует у детей с малой массой тела при рождении), 10-16 дней – 10 ч. Слабо выводится в ходе гемодиализа.

Сіңірілуі – 90% (жылдам және толық дерлік). Биожетімділігі – бұлшықет ішіне (б/і) енгізгеннен кейін 70 %. Плазма ақуыздарымен байланысуы – 50-60 %, шала туған нәрестелерде – 32 %. Көктамыр ішіне (к/і) енгізгеннен кейін ең жоғары концентрациясына (Сmax) жету уақыты – 1-1.5 сағат. Таралу көлемі – 0.6-1 л/кг.

Организм сұйықтықтары мен тіндеріне жақсы өтеді. Оның ең үлкен концентрациялары бауырда және бүйректе болады. Өттен 30 % дейін енгізілген дозасы табылады. Жұлын сұйықтығындағы (ЖС) ең жоғары концентрациясы (Сmax) ішке бір рет енгізілгеннен кейін 4-5 сағаттан соң анықталады және ми қабықтарының қабынуы болмағанда 21-50 % және ми қабықтарының қабынуы болғанда 45-89 % плазмадағы Сmax мәніне жетуге болады. Плацентарлық бөгет арқылы өтеді, қан сарысуындағы ұрық концентрациясы ана қанында осындайдың 30-80 % бөлігін құрауы мүмкін. Емшек сүтіне өтеді. Негізгі мөлшері (90 %) бауырда метаболизденеді.

Ішекте ішек бактерияларының ықпалымен гидролизденіп, белсенді емес метаболиттер түзеді. 24 сағат ішінде бүйрекпен 90 % (шумақтық сүзіліс жолымен өзгермеген күйде 5-10 %, белсенді емес метаболиттер түрінде өзекшелік секреция арқылы 80 %), ішек арқылы 1-3 % шығарылады. Ересектерде препараттың плазмадан жартылай шығарылу кезеңі (T1/2) – 1.5-3.5 сағат, бүйрек функциясының бұзылуында – 3-11 сағат. T1/2 1 айдан 16 жасқа дейінгі балаларда – 3-6.5 сағат, 1-2 күн аралығында жаңа туған нәрестелерде – 24 сағат және одан көп (әсіресе, туғанда дене салмағы аз болған балаларда құбылмалы), 10-16 күндікте – 10 сағат. Гемодиализ барысында шығарылуы әлсіз.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Shigella dysenteria, Shigella flexneri spp., Shigella boydii spp., Shigella sonnei, Salmonella spp. (в т.ч. Salmonella typhi, Salmonella paratyphi), Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (в т.ч. Streptococcus pneumoniae), Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, ряда штаммов Proteus spp., Burkholderia pseudomallei, Rickettsia spp., Treponema spp., Leptospira spp., Chlamydia spp. (в т.ч. Chlamydia trachomatis), Coxiella burnetii, Ehrlichia canis, Bacteroides fragilis, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae.

Не действует на кислотоустойчивые бактерии (в т.ч. Mycobacterium tuberculo-sis), анаэробы, устойчивые к метициллину штаммы стафилококков, Acinetobacter spp., Enterobacter spp., Serratia marcescens, индолположительные штаммы Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa spp., простейшие и грибы.

Грамоң және грамтеріс бактериялар: Escherichia coli, Shigella dysenteria, Shigella flexneri spp., Shigella boydii spp., Shigella sonnei, Salmonella spp. (соның ішінде Salmonella typhi, Salmonella paratyphi), Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (соның ішінде Streptococcus pneumoniae), Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp. штамдар қатары, Burkholderia pseudomallei, Rickettsia spp., Treponema spp., Leptospira spp., Chlamydia spp. (соның ішінде Chlamydia trachomatis), Coxiella burnetii, Ehrlichia canis, Bacteroides fragilis, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae қатысты белсенді.

Қышқылға төзімді бактерияларға (соның ішінде Mycobacterium tuberculosis), анаэробтарға, метициллинге төзімді стафилококтар штамдарына, Acinetobacter spp., Enterobacter spp., Serratia marcescens, Proteus spp. индолоң штамдарына, Pseudomonas aeruginosa spp., қарапайымдар мен зеңдерге әсер етпейді.

источник

Купить Левомицетина сукцинат пор.для приготовления раствора для инъекций 1,0г фл. в интернет-аптеке по низкой цене 66 руб в Москве, Спб с доставкой. Отзывы и инструкция.

Антибактериальные средства для системного применения. Хлорамфеникол.

Антибиотик широкого спектра действия. Эффективен в отношении многих грамположительных (стафилококков, стрептококков, пневмококков, энтерококков) и грамотрицательных бактерий: кишечной и гемофильной палочек, сальмонелл, шигелл, клебсиелл, серраций, иерсиний, протея, гонококков, менингококков, анаэробов, риккетсий, спирохет, хламидий, некоторых крупных вирусов (возбудителей трахомы, пситтакоза, пахового лимфогрануломатоза и др.); действует на штаммы бактерий, устойчивые к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам; слабоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших.

В обычных дозах действует бактериостатически. Ингибирует пептидилтрансферазу и нарушает синтез белка в бактериальной клетке.

Лекарственная устойчивость к препарату развивается относительно медленно, при этом, как правило, перекрестной устойчивости к другим химиотерапевтическим средствам не возникает.

При внутримышечном введении быстро достигается высокая концентрация препарата в плазме крови (через 5 – 10 минут – после внутривенного, через 30 – 45 минут – после внутримышечного введения). Максимальная концентрация в крови достигается через 1 час и сохраняется в эффективных концентрациях в плазме крови на протяжении 8 – 12 часов. Значительная часть (60 – 80 %) связывается с альбуминами плазмы. Легко проникает в органы и жидкости организма, через гематоэнцефалический барьер, через плаценту, обнаруживается в материнском молоке.

Выводится, в основном, почками в виде неактивных метаболитов, частично – с желчью.

При применении Левомицетина-КМП могут наблюдаться дерматиты, аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек); диспепсические явления; токсическое влияние на кроветворную систему: лейкопения, тромбоцитопения, ретикулоцитопения, уменьшение количества гемоглобина; подавление микрофлоры кишечника, развитие дисбактериоза, вторичной грибковой инфекции.

При применении Левомицетина-КМП в виде глазных капель возможны местные аллергические реакции.

Наиболее чувствительны к препарату дети раннего возраста. У детей до 1 года изредка возможно развитие кардиоваскулярного коллапса (грей-синдром).

Показания к использованию:

Левомицетин-КМП применяют при брюшном тифе, паратифе, генерализованных формах сальмонеллезов, дизентерии, бруцеллезе, туляремии, менингите, сыпном тифе и других риккетсиозах, трахоме. При инфекционных процессах, вызванных возбудителями, чувствительными к действию левомицетина в случае неэффективности других химиотерапевтических препаратов или когда их применение невозможно.

Взаимодействие с другими препаратами:

Левомицетин-КМП не назначают вместе с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламидами, производными пиразолона, цитостатиками).

В качестве ингибитора цитохрома P450 печени Левомицетин-КМП может замедлять метаболизм и элиминацию, повышать уровень в крови дифенина, неодикумарина, бутамида, барбитуратов.

Циклосерин усиливает нейротоксичность, ристомицин – гематотоксичность Левомицетина-КМП. Фенобарбитал ускоряет биотрансформацию препарата, снижает его концентрацию и продолжительность эффекта. Левомицетин-КМП угнетает метаболизм толбутамида, хлорпропамида, производных оксикумарина (увеличивает гипогликемические и антикоагулянтные свойства). Эритромицин, олеандомицин, нистатин, леворин повышают антибактериальную активность, соли бензилпенициллина – снижают. Несовместим с алкоголем.

Большие дозы Левомицетина-КМП могут вызвать психомоторные расстройства, спутанность сознания, зрительные и слуховые галлюцинации, снижение остроты слуха и зрения. С применением больших доз Левомицетина-КМП также связаны тяжелые осложнения со стороны кроветворной системы: агранулоцитоз, апластическая анемия. В случае возникновения передозировки препарат необходимо отменить.

Лечение Левомицетином-КМП следует проводить под контролем картины крови и функционального состояния печени и почек больного. Нельзя допускать бесконтрольного назначения Левомицетина-КМП и применения его при легких формах инфекционных процессов, особенно в детской практике.

источник

Торговое название: Левомицетина натрия сукцинат
Международное название: Хлорамфеникол
Лекарственная форма:
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 фл.
активное вещество:
хлорамфеникол (в виде хлорамфеникола натрия сукцината) 0,5 г
1 г

Порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Гигроскопичен.

Бактериостатический антибиотик широкого спектра действия, нарушает процесс синтеза белка в микробной клетке на стадии переноса аминокислот т-РНК на рибосомы. Эффективен в отношении штаммов бактерий, устойчивых к пенициллинам, тетрациклинам, сульфаниламидам.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Shigella boydii, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Salmonella spp. ( в т.ч. Salmonella typhi, Salmonella paratyphi), Staphylococcus spp., Streptococcus spp. ( в т.ч. Streptococcus pneumoniae), Neisseria meningit >в т.ч. Chlamydia trachomatis), Coxiella burnetii, Ehrlichia canis, Bacteroides fragilis, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae.

Не действует на кислотоустойчивые бактерии ( в т.ч. Mycobacterium tuberculosis), анаэробы, устойчивые к метициллину штаммы стафилококков, Acinetobacter spp., Enterobacter spp., Serratia marcescens, индолположительные штаммы Proteus spp. Pseudomonas aeruginosa spp.; простейшие и грибы.

Устойчивость микроорганизмов развивается медленно.

Абсорбция — 90% (быстрая и почти полная). Биодоступность — 70% после в/м введения. Связь с белками плазмы — 50–60%, у недоношенных новорожденных — 32%. Tmax после в/в введения — 1–1,5 ч. Vd — 0,6–1 л/кг.

Хорошо проникает в жидкости и ткани организма. Наибольшие его концентрации создаются в печени и почках. В желчи обнаруживается до 30% от введенной дозы. Cmax в спинномозговой жидкости определяется через 4–5 ч после однократного введения внутрь и может достигать при отсутствии воспаления мозговых оболочек 21–50% от Cmax в плазме и 45–89% — при наличии воспаления мозговых оболочек. Проходит через плацентарный барьер, концентрации в сыворотке крови плода могут составлять 30–80% от таковой в крови матери. Проникает в грудное молоко.

Основное количество (90%) метаболизируется в печени. В кишечнике под влиянием кишечных бактерий гидролизуется с образованием неактивных метаболитов.

Выводится в течение 24 ч почками — 90% (путем клубочковой фильтрации — 5–10% в неизмененном виде, путем канальцевой секреции в виде неактивных метаболитов — 80%), через кишечник — 1–3%. T1/2 препарата из плазмы крови у взрослых — 1,5–3,5 ч, при нарушении функции почек — 3–11 ч.

T1/2 у детей от 1 мес до 16 лет — 3–6,5 ч, у новорожденных от 1 до 2 дней — 24 ч и более (особенно варьирует у детей с малой массой тела при рождении), 10–16 дней — 10 ч.

Слабо выводится в ходе гемодиализа.

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами ( в т.ч. абсцесс мозга, брюшной тиф, паратиф, сальмонеллез (главным образом генерализованные формы), дизентерия, бруцеллез, туляремия, лихорадка Ку, менингококковая инфекция, риккетсиозы ( в т.ч. сыпной тиф, трахома, пятнистая лихорадка Скалистых гор), паховая лимфогранулема, иерсиниозы, эрлихиоз, инфекции мочевыводящих путей, гнойная раневая инфекция, гнойный перитонит, инфекции желчевыводящих путей).

угнетение костномозгового кроветворения;

заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения);

острая интермиттирующая порфирия;

печеночная и/или почечная недостаточность;

С осторожностью: ранний детский возраст; пациенты, получавшие ранее лечение цитостатическими препаратами или лучевую терапию.

Со стороны органов ЖКТ : диспепсия (тошнота, рвота, диарея), дисбактериоз (подавление нормальной микрофлоры).

Со стороны органов кроветворения: ретикулоцитопения, лейкопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, эритроцитопения; редко — апластическая анемия, агранулоцитоз.

Со стороны нервной системы: психомоторные расстройства, депрессия, спутанность сознания, периферический неврит, неврит зрительного нерва, зрительные и слуховые галлюцинации, снижение остроты зрения и слуха, головная боль.

Аллергические реакции: кожная сыпь, ангионевротический отек.

Прочие: вторичная грибковая инфекция, коллапс (у детей до 1 года).

Подавляет ферментную систему цитохрома Р450, поэтому при одновременном применении с фенобарбиталом, фенитоином, непрямыми антикоагулянтами отмечается ослабление метаболизма этих ЛС , замедление выведения и повышение их концентрации в плазме.

Снижает антибактериальный эффект пенициллинов и цефалоспоринов.

При одновременном применении с эритромицином, клиндамицином, линкомицином отмечается взаимное ослабление действия за счет того, что хлорамфеникол может вытеснять эти ЛС из связанного состояния или препятствовать их связыванию с субъединицей 50S бактериальных рибосом.

Одновременное назначение с ЛС , угнетающими кроветворение (сульфаниламиды, цитостатики), влияющими на обмен веществ в печени, с лучевой терапией увеличивает риск развития побочного действия.

При назначении с пероральными гипогликемическими ЛС отмечается усиление их действия (за счет подавления метаболизма в печени и повышения их концентрации в плазме).

Миелотоксические ЛС усиливают проявления гематотоксичности.

В/в (струйно медленно) или в/м.

Взрослым — 0,5–1 г на инъекцию 2–3 раза в сутки. При тяжелых формах инфекций ( в т.ч. брюшной тиф, перитонит) в условиях стационара возможно повышение дозы до 3–4 г/сут.

Максимальная суточная доза — 4 г.

Детям назначают под контролем концентрации препарата в сыворотке крови в зависимости от возраста: грудным детям и старше — по 12,5 мг/кг (основание) каждые 6 ч или по 25 мг/кг (основание) каждые 12 ч, при тяжелом течении болезни — 75–100 мг/кг (основание)/сут.

Растворы готовят непосредственно перед инъекцией.

Для в/в введения содержимое флакона по 0,5 г растворяют в 2,5 мл, содержимое флакона по 1 г — в 5 мл 5 или 40% раствора глюкозы или воде для инъекций. Больным, страдающим диабетом, препарат вводят в растворе натрия хлорида 0,9%.

При в/м введении объем растворителя обычно составляет 2–3 мл на 1 г антибиотика. В качестве растворителя препарата, применяемого в/м , могут быть использованы 0,25–0,5% растворы новокаина.

Средняя продолжительность лечения — 8–10 дней.

Симптомы: возможно усиление побочных эффектов.

Лечение: гемосорбция, симптоматическая терапия.

Недопустимо бесконтрольное назначение хлорамфеникола и применение его при легких формах инфекционных процессов, особенно в детской практике.

При одновременном приеме этанола возможно развитие дисульфирамовой реакции (гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги).

В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови.

Тяжелые осложнения со стороны кроветворной системы, как правило, связаны с применением больших доз (более 4 г/сут) в течении длительного времени.

Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. По 0,5 или 1 г во флаконах емкостью 10 мл. По 1, 5 или 10 фл. в пачке картонной.

ОАО Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»). 640008, Россия, г. Курган, пр-т Конституции, 7.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

источник

Порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г и 1,0 г

активное вещество – левомицетина сукцината натриевой соли стерильной в пересчете на левомицетин – 0,5 г или 1,0 г.

Порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Гигроскопичен.

Антибактериальные препараты для системного использования. Амфениколы.

Фармакокинетика

При внутримышечном введении быстро достигается высокая концентрация препарата в плазме крови (через 5-10 минут – после внутривенного, через 30-45 минут – после внутримышечного введения). Максимальная плазменная концентрация достигается через 1 час и сохраняется в эффективных концентрациях в плазме крови на протяжении 8-12 часов. Значительная часть (60-80 %) связывается с альбуминами плазмы. Легко проникает в органы и жидкости организма, через гематоэнцефалический барьер, через плаценту, обнаруживается в материнском молоке.

Выводится, в основном, почками в виде неактивных метаболитов, частично – с желчью.

Фармакодинамика

Антибиотик широкого спектра действия. Эффективен в отношении многих грамположительных (стафилококков, стрептококков, пневмококков, энтерококков) и грамотрицательных бактерий: кишечной и гемофильной палочек, сальмонелл, шигелл, клебсиелл, серраций, иерсиний, протея, гонококков, менингококков, анаэробов, риккетсий, спирохет, хламидий, некоторых крупных вирусов (возбудителей трахомы, пситтакоза, пахового лимфогрануломатоза и др.); действует на штаммы бактерий, устойчивые к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам; слабоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших.

В обычных дозах действует бактериостатически. Ингибирует пептидилтрансферазу и нарушает синтез белка в бактериальной клетке.

Лекарственная устойчивость к препарату развивается относительно медленно, при этом, как правило, перекрестной устойчивости к другим химиотерапевтическим средствам не возникает.

— генерализованные формы сальмонеллезов

— сыпной тиф и другие риккетсиозы

Детям Левомицетин-КМП рекомендуется вводить внутримышечно: детям старше 1 года – 50 мг/кг в 2-3 приема с интервалом 12 часов.

Взрослым Левомицетин-КМП вводят внутримышечно или внутривенно.

Растворы препарата готовят ex tempore.

Для внутримышечного введения содержимое флакона (0,5 г или 1,0 г) разводят в 2-3 мл стерильной воды для инъекций и вводят глубоко в мышцу, 2-3 раза в сутки с промежутком 8-12 часов. В качестве растворителя при внутримышечном введении можно использовать 0,25 % или 0,5 % раствор новокаина.

Для внутривенного струйного введения разовую дозу препарата растворяют в 10 мл стерильной воды для инъекций или в 5 % растворе глюкозы и вводят медленно в течение 3-5 минут. Больным сахарным диабетом препарат вводят на изотоническом растворе натрия хлорида.

Суточная доза препарата для взрослых при общих инфекциях составляет от 1 до 3 г; вводят по 0,5-1,0 г 2-3 раза в сутки с промежутком 8-12 часов; при необходимости суточную дозу увеличивают до 4 г. Средняя длительность лечения 8-10 дней.

— аллергические реакции (кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек)

— диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея

— токсическое влияние на кроветворную систему: лейкопения, нейтропения, гранулоцитопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, ретикулоцитопения, уменьшение количества гемоглобина, редко – тотальная гипопластическая анемия

— подавление микрофлоры кишечника, развитие дисбактериоза, вторичной грибковой инфекции

— психомоторные расстройства, галлюцинации, депрессия, спутанность сознания, периферический неврит, неврит зрительного нерва

— острый лекарственный гемолиз (дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы)

— негемолитическая анемия (дефицит уридиндифосфоглюкуроновой трансферазы)

— синдром Яриша- Герксгеймера

— замедление заживления ран

— снижение слуха, снижение зрения

— индивидуальная непереносимость препарата

— заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения)

— острая интермиттирующая порфирия

— острые респираторные заболевания

— дефицит уридиндифосфоглюкуроновой трансферазы

— апластическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура, лейкопения, грануло-цитопения

— детский возраст до 1 года

— беременность и период лактации

Левомицетин-КМП не назначают вместе с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламидами, производными пиразолона, цитостатиками).

Циклосерин усиливает нейротоксичность, ристомицин – гематотоксичность Левомицетина-КМП. Фенобарбитал ускоряет биотрансформацию препарата, снижает его концентрацию и продолжительность эффекта. Левомицетин угнетает метаболизм толбутамида, хлорпропамида, производных оксикумарина (увеличивает гипогликемические и антикоагулянтные свойства). Эритромицин, олеандомицин, нистатин, леворин повышают антибактериальную активность, соли бензилпенициллина – снижают.

Левомицетин-КМП нельзя вводить в одном шприце с макролидами, пенициллинами, карбапенемами, аминогликозидами (выпадает в осадок).

Левомицетин-КМП плохо комбинируется с другими антибиотиками: либо возникает антагонизм с макролидами, линкозаминами, фузидином, так как они влияют на одну и ту же 50-S-субъединицу рибосом, или с беталактамными антибиотиками, так как нарушается митоз микробных клеток; либо происходит суммация нежелательных эффектов при комбинации с тетрациклинами, аминогликазидами, полимиксинами.

Левомицетин-КМП можно одновременно назначать с ампицилином или амоксициллином при менингите, вызванном менингококком, пневмококком или гемофильной палочкой, на которые он влияет бактерицидно.

Левомицетин-КМП нарушает биотрансформацию в печени (за счет связывания некоторых цитохромов P-450) целого ряда лекарств (дифенина, неодикумарина, бутамида, теофиллина, бензодиазепамов, барбитуратов), что приводит к их накоплению в организме.

При совместном введении с маннитолом, этакриновой кислотой, гидрохлортиазидом, клопамидом увеличивается экскреция левомицетина с мочой.

Лечение Левомицетином-КМП следует проводить под контролем картины крови и функционального состояния печени и почек больного. Нельзя допускать бесконтрольного назначения Левомицетина-КМП и применения его при легких формах инфекционных процессов, особенно в детской практике.

Левомицетин-КМП следует назначать только при тяжелых инфекциях, вызванных чувствительными к нему возбудителями.

У детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет лекарственный препарат назначается только по жизненно важным показаниям. Чем младше ребенок, тем больше опасность кумуляции.

Препарат токсичен, поэтому обязательные условия его назначения – строгий расчет дозы на массу тела и соблюдение режима дозирования, проведение терапевтического мониторинга, оценка функционального состояния печени, осуществление гематологического контроля до, в процессе и после лечения.

Терапевтический диапазон составляет 10-25 мкг/мл. Мониторинг особенно необходим у новорожденных и пациентов с заболеваниями печени.

При инфекционных процессах иной этиологии, вызванных возбудителями, чувствительными к действию Левомицетина-КМП препарат применяется только в случае неэффективности других химиотерапевтических средств или когда их применение невозможно.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Симптомы: большие дозы Левомицетина-КМП могут вызвать психомоторные расстройства, спутанность сознания, зрительные и слуховые галлюцинации, снижение остроты слуха и зрения, с применением больших доз Левомицетина-КМП также связаны тяжелые осложнения со стороны кроветворной системы: агранулоцитоз, апластическая анемия.

В случае возникновения передозировки препарат необходимо отменить.

По 0,5 г или 1,0 г левомицетина во флаконы из трубки стеклянной, герметично укупоренные пробками резиновыми и обжатые колпачками алюминиевыми.

На флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся.

По 40 флаконов вместе с 5-10 инструкциями по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в коробку из картона.

Коробку оклеивают этикеткой-бандеролью.

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 оС.

Хранить в недоступном для детей месте!

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке!

ОАО «Киевмедпрепарат», Украина

01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139

Наименование и страна владельца регистрационного удостоверения

ОАО «Киевмедпрепарат», Украина

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции

Представительство корпорации «Артериум» в Республике Казахстан

050060, г. Алматы, проспект Аль-Фараби д. 97, 3 подъезд, офис «54»

Тел/факс: 8(727)315-82-09; 8(727)315-82-10;

источник

1 флакон содержит левомицетина сукцината натриевой соли стерильной в пересчете на левомицетин 0,5 г или 1 г.

несовместимость: не использовать растворители, которые не указаны в разделе «Способ применения и дозы». Левомицетин нельзя смешивать в-одном шприце с витаминами группы В и кислотой аскорбиновой. Левомицетин несовместим в растворах с ампициллина натриевой солыо гентамицина сульфатом, канамицина сульфатом и гидрокортизоном.

порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета, гигроскопичен.

Антибиотик широкого спектра действия. Эффективен в отношении многих грамположительных (стафилококков. стрептококков. пневмококков. энтерококков) и грамотрицательных бактерий: кишечной и гемофильной палочек, сальмонелл,, шигелл, клебсиелл, серраций, иерсиний. протея, гонококков, менингококков, анаэробов, риккетсий. спирохет, хламидий. а также возбудителей трахомы, пситтакоза, пахового лимфогрануломатоза; действует на штаммы бактерий, устойчивые к пенициллин>’, стрептомицин) 7 , сульфаниламидам; слабоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших.

В обычных дозах действует бактериостатически. Ингибирует пептидилтрансферазу и нарушает синтез белка в бактериальной клетке.

Перекрестной устойчивости к другим химиотерапевтическим средствам не возникает.

При внутримышечном введении быстро достигается высокая концентрация препарата в плазме крови (через 5-10 минут после внутривенного, через 30-45 минут после внутримышечного введения). Максимальная концентрация в крови достигается через 1 час и сохраняется в эффективных концентрациях в плазме крови на протяжении 8-12 часов. Значительная часть (60-80 %) связывается с альбуминами плазмы. Легко проникает в органы и жидкости организма, через гематоэнцефалический барьер, через плаценту, в грудное молоко. Выводится в основном почками в виде неактивных метаболитов, частично — с желчью.

Левомицетин должен применяться в исключительных случаях при тяжелой инфекции, вызванной чувствительными к хлорамфениколу микроорганизмами, если более безопасные антибиотики неэффективны или противопоказаны.

— брюшной тиф (Salmonella thyphi);

— сепсис, вызванный сальмонеллами;

— менингит, вызванный сальмонеллами и гемофильной палочкой;

— гнойный бактериальный менингит;

Повышенная индивидуальная чувствительность к Левомицетину (хлорамфениколу) и другим амфениколам. Угнетение кроветворения, заболевания крови, острая порфирия. Заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения). Выраженные нарушения функции печени и/или почек. Дефицит глюкозо-б-фосфатдегидрогеназы.

Не следует назначать Левомицетин для лечения и профилактики острых респираторных заболеваний,ангины.

Применение хлорамфеникола в период беременности или кормления грудью может вызвать серьезные патологические изменения у плода и новорожденного в виде развития «серого» синдрома, или патологических изменений со стороны крови.

Со стороны системы крови и лимфатической системы: токсическое влияние на систему кроветворения и угнетение деятельности костного мозга (в т. ч. гранулоцитопения, панцитопения, эритроцитопения. анемия, лейкопения, тромбоцитопения, ретикулоцитопения, цитоплазматическая вакуолизация ранних эритроцитарных форм; редко, в тяжелых случаях, возможно развитие гипопластической анемии, агранулоцитоза.

Со стороны пищеварительного тракта: нарушение вкуса, стоматит, глоссит, раздражение слизистых оболочек рта и зева, тошнота, рвота, диарея, вздутие живота, угнетение нормальной микрофлоры кишечника, дисбактериоз, энтероколит, нарушение функции печени.

Со стороны центральной и периферической нервной системы, зрительные и слуховые галлюцинации, обратимые нарушения зрения, слуха, периферический неврит, неврит зрительного нерва, психомоторные расстройства, энцефалопатия со спутанностью сознания и делирием, головная боль, депрессия.

Аллергические реакции: кожная сыпь (в т. ч. крапивница), дерматиты (в т. ч. перианальный дерматит), дерматозы, лихорадка, очень редко — ангионевротический отек, анафилактический шок.

Со стороны сердечно-сосудистой системы, редко, у детей до 1 года, возможно развитие кардиоваскулярного коллапса («серого» синдрома).

Другие: очень редко после внутривенного введения препарата;, также возникновение вторичной грибковой инфекции и реакции бактериолиза (синдрома Яриша-Герксхаймера).

Длительное применение больших доз (более 3 г в сутки) Левомицетина может вызвать психомоторные расстройства, спутанность сознания, зрительные и слуховые галлюцинации, снижение остроты слуха и зрения, агранулоцитоз. апластическую анемию, нарушение чувства вкуса до его снижения, оптический и периферический невриты (в т. ч. паралич глазных яблок), бледность кожных покровов, боль в горле, повышенную температуру, кровотечения и кровоизлияния, утомляемость или слабость.

При передозировке у детей или особо чувствительных людей возможно развитие «серого» синдрома: вздутие -живота, рвота, развитие дыхательного дистресс-синдрома с тяжелым метаболическим ацидозом, серый цвет кожи, сердечно-сосудистый коллапс.

Также возможно развитие других характерных для Левомицетина побочных реакций (см. раздел «Побочные реакции»).

Лечение: отмена препарата, промывание желудка, применение энтеросорбентов, симптоматическая терапия. При острых отравлениях необходимо проведение гемодишшза для снижения риска развития серьезных побочных эффектов, а у новорожденных должно быть проведено обменное переливание крови. Эти мероприятия должны выполняться с целью предотвращения дальнейшего токсического действия лекарственного средства.

. Левомицетин не назначают вместе с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламидами, производными пиразолона. цитостатиками), а также с лучевой терапией.

В качестве ингибитора цитохрома Р450 Левомицетин может замедлять метаболизм и элиминацию, повышать уровень в крови дифенина, бутамида, барбитуратов, фенитоина, непрямых антикоагуляитов (например, варфарина, неодикумарина).

Циклосерин усиливает нейротоксичность, ристомицин — гематотоксичность Левомицетина. Левомицетин зтнетает метаболизм пероральных гипогликемических препаратов (толбутамида, хлорпропамида) и производных оксикумарина. увеличивая их гипогликемические и антикоагулянтные свойства.

Барбитураты (фенобарбитал), рифампицин, рифабутин ускоряют биотрансформацию Левомицетина, снижают концентрацию препарата в сыворотке крови и, следовательно, его эффективность.

Во время лечения хлорамфениколом эффективность оральных контрацептивов неизвестна, поэтому необходимо использовать дополнительные меры контрацепции. Также препарат может ослаблять эффекты препаратов железа, фолиевой кислоты, цианокобапамина.

Левомицетин снижает антибактериальный эффект пенициллинов и цефалоспоринов, и может уменьшать терапевтический эффект макролидов (эритромицин), линкозамидов (клиндамицин. линкомицин). При одновременном применении Левомицетина с нистатином и леворином отмечается взаимное ослабление противомикробного действия препаратов, поэтому следует избегать их одновременного применения.

При одновременном применении с парацетамолом может наблюдаться продление периода полувыведения хлорамфеникола.

При одновременном применении Левомицетина с циклофосфамидом удлиняется период полувыведения последнего от 7,5 до 11,5 часа.

Левомицетин может повышать концентрацию циклоспорина и такролимуса, в связи с чем дозу последних необходимо корригировать.

Несовместим с алкоголем (при одновременном применении возможно развитие дйсульфирамоподобной реакции: гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги).

Одновременное применение хлорамфеникола и метотрексата повышает токсичность метотрексата.

. Лечение левомицетином следует проводить под контролем картины крови и функционального состояния печени и почек больного. При появлении лейкопении, тромбоцитопении, анемии или других патологических изменений крови левомицетин следует немедленно отменить. Из-за возможного развития угнетения костного мозга может развиться апластическая анемия, тромбоцитопения и гранулоцитопения. которые, обычно, проявляются после окончания терапии. Поэтому такие симптомы, как бледность кожи, боль в горле, повышенная температура тела, кровотечения, слабость (если они появляются через несколько недель или месяцев после отмены препарата), требуют неотложной помощи.

При возникновении нейропатии периферических нервов или зрительного нерва терапию хлорамфениколом следует немедленно прекратить.

У недоношенных детей и новорожденных до 2-х недель жизни суточная доза не должна превышать 25 мг/кг массы тела из-за риска возникновения опасных для жизни состояний — «серого» синдрома.

Применение пациентам с нарушениями функций печени и почек. У таких больных желательно периодически определять концентрацию препарата в крови для возможности коррекции дозирования, а также необходимо проводить оценку функционального состояния печени и

С учетом возрастных функций печени, сердечно-сосудистой системы, наличия сопутствующих заболеваний, применения других лекарственных средств определять дозу препарата для пациентов пожилого возраста следует с осторожностью, начиная, как правило, с нижней границы терапевтической дозы.

У пациентов, которые раньше проходили курс цитостатической или лучевой терапии, следует оценивать потенциальные риски и ожидаемую пользу от лечения препаратом Левомицетин с учетом возможного развития тяжелых побочных эффектов.

Как и при применении других антибактериальных препаратов, лечение Левомицетином может вызывать чрезмерный рост Clostridium difficile, что является основной причиной возникновения псевдомембранозного колита. Псевдомембранозный колит возникает как непосредственно во время приема препарата, так и в течение 2 месяцев после окончания антибактериальной терапии. О случаях развития псевдомембранозного колита от легкой формы до представляющей угрозу для жизни, сообщалось при применении всех антибактериальных препаратов, включая хлорамфеникол. Поэтому важно уточнить диагноз у пациентов с диареей после приема антибактериальных препаратов. При подтверждении данного вида диареи следует отменить антибиотикотерапию, которая не влияет на Clostridium difficile и назначить соответствующую терапию, и обследование. Если нет необходимого лечения, может развиться токсический мегаколон, перитонит, шок.

Необходимо учитывать, что развитие колита наиболее вероятно при тяжелых заболеваниях у людей пожилого возраста, а также у ослабленных пациентов.

Применение антибактериальных препаратов может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов, в частности, грибов. Если в процессе лечения развиваются инфекции, вызванные нечувствительными микроорганизмами, необходимо принять соответствующие меры.

Левомицетин необходимо с осторожностью назначать пациентам со склонностью к аллергическим реакциям.

Нельзя допускать бесконтрольного назначения левомицетина и его применения при легких формах инфекционных процессов.

Следует избегать повторных курсов лечения хлорамфениколом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Следует с осторожностью применять препарат лицам, управляющим автотранспортом или работающим с другими механизмами, в связи с риском развития возможных нежелательных реакций со стороны нервной системы.

источник

Флаконы (10) — пачки картонные.

Антибиотик широкого спектра действия. Механизм противомикробного действия связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов. Оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении грамположительных бактерий: Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; грамотрицательных бактерий: Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Yersinia spp., Proteus spp., Rickettsia spp.; активен также в отношении Spirochaetaceae, некоторых крупных вирусов.

Хлорамфеникол активен в отношении штаммов, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам.

Устойчивость микроорганизмов к хлорамфениколу развивается относительно медленно.

После приема внутрь быстро и полностью всасывается из ЖКТ. Биодоступность составляет 80%. Быстро распределяется в организме. Связывание с белками плазмы составляет 50-60%. Метаболизируется в печени. T 1/2 составляет 1.5-3.5 ч. Выводится с мочой, небольшие количества с калом и желчью.

Для приема внутрь: инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к хлорамфениколу микроорганизмами, в т.ч.: брюшной тиф, паратиф, дизентерия, бруцеллез, туляремия, коклюш, сыпной тиф и другие риккетсиозы; трахома, пневмония, менингит, сепсис, остеомиелит.

Для наружного применения: гнойные поражения кожи, фурункулы, длительно не заживающие трофические язвы, ожоги II и III степени, трещины сосков у кормящих женщин.

Для местного применения в офтальмологии: воспалительные заболевания глаз.

Заболевания крови, выраженные нарушения функции печени, дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые заболевания); беременность, лактация, детский возраст до 4 недель (новорожденные), повышенная чувствительность к хлорамфениколу, тиамфениколу, азидамфениколу.

Индивидуальный. При приеме внутрь доза для взрослых — по 500 мг 3-4 раза/сут. Разовые дозы для детей в возрасте до 3 лет — 15 мг/кг, 3-8 лет — 150-200 мг; старше 8 лет — 200-400 мг; кратность применения — 3-4 раза/сут. Курс лечения составляет 7-10 дней.

При наружном применении наносят на марлевые тампоны или непосредственно на пораженную область. Сверху накладывают обычную повязку, можно с пергаментной или компрессной бумагой. Перевязки производят в зависимости от показаний через 1-3 дня, иногда через 4-5 дней.

Местно применяют в офтальмологии в составе комбинированных препаратов в соответствии с показаниями.

Cо стороны системы кроветворения: тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, апластическая анемия.

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, метеоризм.

Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: периферический неврит, неврит зрительного нерва, головная боль, депрессия, спутанность сознания, делирий, зрительные и слуховые галлюцинации.

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек.

Местные реакции: раздражающее действие (при наружном или местном применении).

При одновременном применении хлорамфеникола с пероральными гипогликемическими препаратами отмечается усиление гипогликемического действия за счет подавления метаболизма этих препаратов в печени и повышения их концентрации в плазме крови.

При одновременном применении с препаратами, угнетающими костномозговое кроветворение, отмечается усиление угнетающего действия на костный мозг.

При одновременном применении с эритромицином, клиндамицином, линкомицином отмечается взаимное ослабление действия за счет того, что хлорамфеникол может вытеснять эти препараты из связанного состояния или препятствовать их связыванию с субъединицей 50S бактериальных рибосом.

При одновременном применении с пенициллинами хлорамфеникол противодействует проявлению бактерицидного действия пенициллина.

Хлорамфеникол подавляет ферментную систему цитохрома Р450, поэтому при одновременном применении с фенобарбиталом, фенитоином, варфарином отмечается ослабление метаболизма этих препаратов, замедление выведения и повышение их концентрации в плазме крови.

Хлорамфеникол не применяют у новорожденных, т.к. возможно развитие «серого синдрома» (метеоризм, тошнота, гипотермия, серо-голубой цвет кожи, прогрессирующий цианоз, диспноэ, сердечно-сосудистая недостаточность).

С осторожностью применяют у пациентов, получавших ранее лечение цитостатическими препаратами или лучевую терапию.

При одновременном приеме алкоголя возможно развитие дисульфирамоподобной реакции (гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги).

В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови.

источник

Этот и многие другие препараты Вы сможете купить на сайте наших партнёров

Инструкция
по медицинскому применению препарата
Левомицетин
(Laevomycetin)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: chloramphenicol;
1 флакон содержит левомицетина сукцината натриевой соли стерильной в пересчете на левомицетин 0,5 г или 1 г.

Лекарственная форма.
Порошок для раствора для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа.
Антибактериальные средства для системного применения. Амфениколы.
Код АТС J0m А01.

Клинические характеристики.
Показания.
Брюшной тиф, паратиф, генерализованные формы сальмонеллезов, дизентерия, бруцеллез, туляремия, менингит, сыпной тиф и другие риккетсиозы, трахома. Инфекционные процессы, вызванные возбудителями, чувствительными к действию Левомицетина, в случае неэффективности других химиотерапевтических препаратов или когда их применение невозможно.

Противопоказания.
Повышенная индивидуальная чувствительность к Левомицетину (хлорамфениколу) и другим амфениколам. Угнетение кроветворения, заболевания крови, острая порфирия. Заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения). Выраженные нарушения функции печени и/или почек. Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
Не следует назначать Левомицетин для лечения и профилактики острых респираторных заболеваний, ангины.

Способ применения и дозы.
Левомицетин взрослым применяют внутримышечно или внутривенно. Детям применяют внутримышечно. Растворы препарата готовят ex tempore.
Перед введением необходимо провести пробу на переносимость препарата при условии отсутствия противопоказаний к их проведению.
Для внутримышечного введения содержимое флакона (0,5 г или 1 г) разводят в 2–3 мл стерильной воды для инъекций и вводят глубоко внутримышечно.
Для внутривенного струйного введения разовую дозу препарата растворяют в 10 мл стерильной воды для инъекций или в 5%, либо в 40% растворе глюкозы и вводят внутривенно медленно в течение 3–5 минут. Больным сахарным диабетом препарат растворяют в 0,9% растворе натрия хлорида.
Суточная доза препарата для взрослых при общих инфекциях составляет от 1 до 3 г; вводят по 0,5–1 г 2–3 раза в сутки с промежутком 8–12 часов; при необходимости суточную дозу увеличивают до 4 г.
В офтальмологии препарат применяют для парабульбарных инъекций и инстилляций. Для парабульбарных инъекций вводят 0,2–0,3 мл 20% раствора 1–2 раза в сутки; для инстилляций закапывают в конъюнктивальный мешок 5% раствор по 1–2 капли (препарат растворяют в стерильной воде для инъекций или в 0,9% растворе натрия хлорида) 3–5 раз в сутки. Водный 5% раствор для инстилляций хранят не более 2 суток. Продолжительность применения — 5 — 15 дней.
Левомицетин применяют внутримышечно в суточной дозе: детям в возрасте до 1 года — 25¬30 мг/кг массы тела, детям в возрасте старше 1 года — 50 мг/кг массы тела, разделив на 2 введения с интервалом 12 часов.

Побочные реакции.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: токсическое влияние на систему кроветворения и угнетение деятельности костного мозга (в т. ч. гранулоцитопения, панцитопения, эритроцитопения, анемия (уменьшение уровня гемоглобина в крови)), лейкопения, тромбоцитопения, ретикулоцитопения, цитоплазматическая вакуолизация ранних эритроцитарных форм, редко в тяжелых случаях возможно развитие гипопластической анемии, агранулоцитоза.
Со стороны пищеварительного тракта: стоматит, глоссит, раздражение слизистых оболочек рта и зева, тошнота, рвота, диарея, вздутие живота, угнетение нормальной микрофлоры кишечника, дисбактериоз, вторичная грибковая инфекция, энтероколит, нарушение функции печени.
Со стороны центральной и периферической нервной системы: зрительные и слуховые галлюцинации, обратимые нарушения зрения, слуха, периферический неврит, неврит зрительного нерва, психомоторные расстройства, энцефалопатия со спутанностью сознания и делирием, головная боль, депрессия.
Аллергические реакции: кожная сыпь (в т. ч. крапивница), дерматиты (в том числе перианальный дерматит), дерматозы, лихорадка, очень редко — ангионевротический отек, анафилаксия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко у детей до 1 года возможно развитие кардиоваскулярного коллапса (грей-синдром).
Другие: развитие вторичной инфекции, возможна реакция бактериолиза (реакция Яриша- Герксгеймера).
При применении Левомицетина в виде глазных капель возможны местные аллергические реакции.

Передозировка.
Длительное применение больших доз (более 3 г в сутки) Левомицетина может вызвать психомоторные расстройства, спутанность сознания, зрительные и слуховые галлюцинации, снижение остроты слуха и зрения, агранулоцитоз, апластическую анемию, нарушение чувства вкуса до его снижения, оптический и периферический невриты (в т. ч. паралич глазных яблок), бледность кожных покровов, боль в горле, повышению температуру, необычные кровотечения и кровоизлияния, утомляемость или слабость.
При передозировке у детей или особо чувствительных людей возможно развитие «грей-синдрома»: вздутие живота, рвота, дыхательный дистресс с тяжелым метаболическим ацидозом, серый цвет кожи, сердечно-сосудистый коллапс.
Также возможно развитие других характерных для Левомицетина побочных реакций (см. раздел «Побочные реакции»).
Лечение: отмена препарата, промывание желудка, применение энтеросорбентов, симптоматическая терапия.

Применение в период беременности или кормления грудью.
Опыта применения препарата в период беременности или кормления грудью нет.

Дети.
Разрешено применение детям при условии соблюдения дозирования, указанного в разделе «Способ применения и дозы». Назначают с осторожностью и только при отсутствии альтернативной терапии.

Особенности применения.
Лечение Левомицетином следует проводить под контролем картины крови и функционального состояния печени и почек больного. При появлении лейкопении, тромбоцитопении, анемии или других патологических изменений крови Левомицетин следует немедленно отменить. Из-за возможного развития угнетения костного мозга апластическая анемия, тромбоцитопения и гранулоцитопения обычно проявляются после окончания терапии. Поэтому такие симптомы, как бледность кожи, боль в горле, повышенная температура тела, необычные кровотечения, слабость (если они появляются через несколько недель или месяцев после отмены препарата), требуют неотложной помощи. Применение пациентам с нарушениями функций печени и почек. У таких больных желательно периодически определять концентрацию препарата в крови для возможности коррекции дозирования, а также необходимо проводить оценку функционального состояния печени и почек больного.

Применение пациентам пожилого возраста.
С учетом возрастных особенностей функций почек, печени, сердечно-сосудистой системы, наличия сопутствующих заболеваний, применения других лекарственных средств определять дозу препарата для пациентов пожилого возраста следует с осторожностью, начиная, как правило, с нижней границы диапазона дозирования.
У пациентов, которые раньше проходили курс цитостатической или лучевой терапии, следует оценивать потенциальные риски и ожидаемую пользу от лечения препаратом Левомицетин с учетом возможного развития тяжелых побочных эффектов.
Как и при применении других антибактериальных препаратов, лечение Левомицетином может вызывать чрезмерный рост Clostridium difficile, что является основной причиной возникновения псевдомембранозного колита. Псевдомембранозный колит возникает как непосредственно во время приема препарата, так и в течение 2 месяцев после окончания антибактериальной терапии. О случаях развития псевдомембранозного колита от легкой формы до представляющей угрозу для жизни, сообщалось при применении всех антибактериальных препаратов, включая хлорамфеникол. Поэтому важно уточнить диагноз у пациентов с диареей после приема антибактериальных препаратов. При подтверждении данного вида диареи следует отменить антибиотикотерапию, которая не влияет на Clostridium difficile, и назначить соответствующую терапию и обследование. Если нет необходимого лечения, может развиться токсический мегаколон, перитонит, шок. Необходимо учитывать, что развитие колита наиболее вероятно при тяжелых заболеваниях у людей пожилого возраста, а также у ослабленных пациентов.
Применение антибактериальных препаратов может привести к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов, в частности грибов. Если в процессе лечения развиваются инфекции, вызванные нечувствительными микроорганизмами, необходимо принять соответствующие меры.
Левомицетин необходимо с осторожностью назначать пациентам со склонностью к аллергическим реакциям.
Нельзя допускать бесконтрольного назначения Левомицетина и применения его при легких формах инфекционных процессов, при острых респираторных заболеваниях или как профилактическое средство для предотвращения бактериальных инфекций, особенно в педиатрической практике.
Следует избегать повторных курсов лечения хлорамфениколом, лечение должно длиться не дольше, чем необходимо для получения положительных результатов без риска развития осложнений или рецидива заболевания.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
Следует с осторожностью применять препарат лицам, управляющим автотранспортом или работающим с другими механизмами, в связи с риском развития возможных нежелательных реакций со стороны нервной системы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Левомицетин не назначают вместе с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламидами, производными пиразолона, цитостатиками), а также с лучевой терапией.
В качестве ингибитора цитохрома P450 Левомицетин может замедлять метаболизм и элиминацию, повышать уровень в крови дифенина, бутамида, барбитуратов, фенитоина, непрямых антикоагулянтов (например варфарина, неодикумарина).
Циклосерин усиливает нейротоксичность, ристомицин — гематотоксичность Левомицетина. Левомицетин угнетает метаболизм пероральных гипогликемических препаратов (толбутамида, хлорпропамида) и производных оксикумарина, увеличивая их гипогликемические и антикоагулянтные свойства.
Барбитураты (фенобарбитал), рифампицин, рифабутин ускоряют биотрансформацию Левомицетина, снижают концентрацию препарата в сыворотке крови и его эффективность. Левомицетин может снижать эффективность эстрогеносодержащих пероральных контрацептивов, ослаблять эффекты препаратов железа, фолиевой кислоты, цианокобаламина.
Левомицетин снижает антибактериальный эффект пенициллинов и цефалоспоринов. Левомицетин может уменьшать эффект макролидов (эритромицин), линкозамидов (клиндамицин, линкомицин). При одновременном применении Левомицетина с нистатином и леворином отмечается взаимное ослабление противомикробного действия, поэтому следует избегать их одновременного применения.
При одновременном применении с парацетамолом может наблюдаться продление периода полувыведения хлорамфеникола.
При одновременном применении Левомицетина с циклофосфамидом удлиняется период полувыведения последнего от 7,5 до 11,5 часа.
Левомицетин может повышать концентрацию циклоспорина и такролимуса, в связи с чем дозу последних необходимо корригировать.
Несовместим с алкоголем (при одновременном применении возможно развитие дисульфирамоподобной реакции: гиперемия кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги).

Фармакологические свойства.
Фармакодинамика.
Антибиотик широкого спектра действия. Эффективен в отношении многих грамположительных (стафилококков, стрептококков, пневмококков, энтерококков) и грамотрицательных бактерий: кишечной и гемофильной палочек, сальмонелл, шигелл, клебсиелл, серраций, иерсиний, протея, гонококков, менингококков, анаэробов, риккетсий, спирохет, хламидий, а также возбудителей трахомы, пситтакоза, пахового лимфогрануломатоза; действует на штаммы бактерий, устойчивые к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам; слабоактивен в отношении кислотоустойчивых бактерий, синегнойной палочки, клостридий и простейших.
В обычных дозах действует бактериостатически. Ингибирует пептидилтрансферазу и нарушает синтез белка в бактериальной клетке.
Лекарственная устойчивость к препарату развивается относительно медленно, при этом, как правило, перекрестной устойчивости к другим химиотерапевтическим средствам не возникает.

Фармакокинетика.
При внутримышечном введении быстро достигается высокая концентрация препарата в плазме крови (через 5–10 минут после внутривенного, через 30–45 минут после внутримышечного введения). Максимальная концентрация в крови достигается через 1 час и сохраняется в эффективных концентрациях в плазме крови на протяжении 8–12 часов. Значительная часть (60–80%) связывается с альбуминами плазмы. Легко проникает в органы и жидкости организма, через гематоэнцефалический барьер, через плаценту, в грудное молоко.
Выводится в основном почками в виде неактивных метаболитов, частично — с желчью. Фармацевтические характеристики.

Основные физико-химические свойства:
порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета, гигроскопичный.

Несовместимость.
Не использовать растворители, которые не указаны в разделе «Способ применения и дозы». Левомицетин нельзя смешивать в одном шприце с витаминами группы В и кислотой аскорбиновой. Левомицетин несовместим в растворах с ампициллина натриевой солью, гентамицина сульфатом, канамицина сульфатом и гидрокортизоном.

Условия хранения.
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.
По 0,5 г или 1 г во флаконе.

Категория отпуска.
По рецепту.

Производитель.
ОАО «Киевмедпрепарат».

Местонахождение.
Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.

источник

Читайте также:  Левомицетин раствор для наружного применения спиртовой в ухо